? BPM aerobic centar
 

GRUPNI FITNESS PROGRAMI u BPM-u

 

?elite dobar trening, stru?ne voditelje, prijateljsko okru?enje, izazov i dobru zabavu?
U na?im grupnim fitness programima prona?i ?ete sve to bez obzira na va?e vje?ba?ko iskustvo i znanje, stanje treniranosti, zdravstveni status, godine i cilj koji ?elite posti?i. Svaki trening pove?at ?e vam razinu energije, pru?iti zadovoljstvo vje?banja i pobolj?ati cjelokupno stanje organizma.
S pove?anjem broja treninga, pove?at ?e se i ovisnost o vje?banju.

Svaki sat traje 58-60 minuta. Va?no je da budete to?ni i ne kasnite na sat. Pogledajte pravila pona?anja u dvorani
Kako odabrati pravi program obzirom na zdravstveno stanje, stanje treniranosti, intenzitet vje?banja... Vi?e
Energetska potro?nja na satu (potro?ene kalorije) ovise o intenzitetu vje?banja i programu koji izaberemo... Vi?e
Ako niste sigurni ?to trebate ponijeti od opreme pogledajte ovdje
Op?enito o vje?banju, treningu, prehrani, utjecaju vje?banja na zdravlje mo?ete pro?itati u na?im tekstovima

Dobra forma nije slu?ajnost! Mi znamo kako je posti?i!


  BTLS - Bedra-Trbuh-Le?a-Stra?njica
Program za u?vr??ivanje navedenih mi?i?nih skupina i oblikovanje tijela. Nema koreografija, skokova i poskoka. Primjeren osobama s lak?im problemima ko?tano-zglobnog sustava. Kori?tenje razli?itih rekvizita omogu?uje zanimljive satove, izbor velikog broja vje?bi i raznovrsne kombinacije
  BTLS+ - Bedra-Trbuh-Le?a-Stra?njica plus
Ovo je nadogradnja osnovnog BTLS programa. Vi?im intenzitetom i odabirom zahtjevnijih vje?bi s vi?e ?u?njeva, iskoraka i poskoka pove?ava se i energetsku potro?nju, ali i u?inkovito djeluje na u?vr??ivanje navedenih mi?i?nih skupina. Bez koreografija, primjeren osobama bez zdravstvenih problema.
  Fat Burning
Program kojem je cilj dodatno sagorijevanje masnih naslaga. Kardio dio je duljeg trajanju, intenzitet rada umjeren, a koreografije jednostavne. Tijekom sata se koriste razli?ite vrste rekvizita, a program uklju?uje i vje?be snage i istezanja za cijelo tijelo. Omogu?uje istovremeno vje?banje po?etnicima i naprednim vje?ba?ima
  Fit 'n' Fun
Aerobni program namjenjen mladima. Izvrstan na?in za dobru kombinaciju vje?banja i zabave. Uz to se jo? mogu oblikovati super noge i trbu?njaci. Mo?ete se uklju?iti bez obzira na dosada?nje vje?ba?ko iskustvu. Programi se izmjenjuju iz sata u sat tako da uvijek mo?ete isprobati neke nove korake i kombinacije
     Interval Mix
Predstavlja jedan od najboljih i najkompletnijih na?ina treniranja. Namjenjen je svima, omogu?ava razvoj sposobnosti potrebnih za optimalno funkcioniranje organizma koriste?i kompleksne vje?be uz intervalni na?in rada. Bez koreografija, zabavno, u?inkovito, poma?e u mr?avljenju uz vi?u energetsku potro?nju
  Pilates
Mirniji program koji aktivira muskulaturu cijelog tijela vje?bama ja?anja i istezanja s naglaskom na le?nu i trbu?nu muskulturu. Istovremeno djeluje na fleksibilnost svih ko?tano-zglobnih struktura, pogodan je za osobe s lak?im bolovima u le?ima, omogu?ava vje?banje prema osobnim mogu?nostima
  Senior Fit
U mirovini ste, a ?elite vje?bati. Program vje?banja za osobe tre?e ?ivotne dobi osmi?ljen primjereno potrebama i mogu?nostima seniora. Djeluje na osnovne komponenete tjelesnog fitnesa – izdr?ljivost, snagu, fleksibilnost i ravnote?u. U dobrom dru?tvu, uz umjereni intenzitet vje?banja odr?ite dobru funkciju svog tijela
Step
Volite vje?bati na stepu. Obo?avate koreografije slo?ene od raznih koraka na i oko stepa. ?elite vi?i intenzitet vje?banja, ali bez poskoka i skokova. Uz dobru glazbu i zabavnu koreografiju, u?ivajte u raznovrsnim mogu?nostima koje pru?a step. Kad ga jednom zavoli?, voli? ga uvijek
  Total Body Conditioning - TBC
Aerobni program bez velikih koreografskih zahtjeva kojem je osnovni cilj posti?i vi?i intenzitet rada na jednostavan i zabavan na?in uz vi?u kalorijsku potro?nju. Raznovrsnim metodama rada uz upotrebu razli?itih rekvizita djeluje se na oblikovanje mi?i?a cijelog tijela, pobolj?ava kondicija, snaga, fleksibilnost, ravnote?a